Đảo giá trị 2 cột trong SQL Server

Đảo giá trị giữa 2 cột trong SQL server mà không cần cột trung gian

Tìm ràng buộc của 1 bảng trong SQL server

Tìm ràng buộc giữa các bảng thông qua câu lệnh

Lấy tham số trên url bằng javascript

Mình lượm nhặt được một số hàm giúp trích xuất thông tin tham số trên url một cách dễ dàng trong javascript nên muốn share cho các bạn

Cách sử dụng nth-child trong CSS

nth-child cho phép chúng ta chọn một hoặc nhiều phần tử dựa trên thứ tự sắp xếp của nó trong mã HTML

HTML5 Geolocation

HTML5 Geolocation được sử dụng để lấy vị trí hiện tại của người dùng, tuy nhiên đây là thông tin nhạy cảm, vì thế chúng ta phải có sự cho phép từ người dùng

Đối tượng Promise và Defferred trong Javascript, Phần 1

Chúng ta phải thừa nhận rằng công cụ chủ yếu dùng để điều khiển các sự kiện bất đồng bộ ngày nay đối với các lập trình viên Javascript đó chính là callback. Callback

Một số mẹo với route trong ASP.NET MVC

Mình tổng hợp một số cách thức custome lại url của routes và tạo ràng buộc cho các tham số truyền vào

Action results trong ASP.NET MVC

Mình sẽ liệt kê một số kiểu ActionResult hay sử dụng trong ASP.NET

Datepart – trích xuất thông tin ngày tháng trong SQL Server

Đối với trường ngày tháng, đôi khi ta muốn trích xuất 1 số thông tin như ngày đó là thứ mấy, tuần thứ mấy trong năm… thì có thể sử dụng hàm datepart để thực

C# cơ bản – các loại collection phổ biến

Mỗi loại cấu trúc dữ liệu phù hợp với một vài loại ứng dụng khác nhau, để nâng cao chất lượng sản phẩm thì chúng ta phải cần thật am hiểu chúng