Người lập trình giỏi sẽ biết có những bug gì ngay cả khi còn chưa viết code !