HTML5 Geolocation

HTML5 Geolocation được sử dụng để lấy vị trí hiện tại của người dùng, tuy nhiên đây là thông tin nhạy cảm, vì thế chúng ta phải có sự cho phép từ người dùng

Đối tượng Promise và Defferred trong Javascript, Phần 1

Chúng ta phải thừa nhận rằng công cụ chủ yếu dùng để điều khiển các sự kiện bất đồng bộ ngày nay đối với các lập trình viên Javascript đó chính là callback. Callback

Một số mẹo với route trong ASP.NET MVC

Mình tổng hợp một số cách thức custome lại url của routes và tạo ràng buộc cho các tham số truyền vào

Action results trong ASP.NET MVC

Mình sẽ liệt kê một số kiểu ActionResult hay sử dụng trong ASP.NET

Datepart – trích xuất thông tin ngày tháng trong SQL Server

Đối với trường ngày tháng, đôi khi ta muốn trích xuất 1 số thông tin như ngày đó là thứ mấy, tuần thứ mấy trong năm… thì có thể sử dụng hàm datepart để thực

C# cơ bản – các loại collection phổ biến

Mỗi loại cấu trúc dữ liệu phù hợp với một vài loại ứng dụng khác nhau, để nâng cao chất lượng sản phẩm thì chúng ta phải cần thật am hiểu chúng

Fix div when scrolling – Cố định phần tử khi cuộn chuột

Banner quảng cáo, giỏ hàng, box tim kiếm, thanh menu... khi cuộn chuột thì chúng sẽ cố định lại để thuận tiện hơn cho người dùng.

Nhúng Recaptcha 2 vào Asp.net MVC

Hướng dẫn rất đầy đủ và chi tiết :)

Các tính năng mới trong ECMAScript 6 : String template

Trong ESCMAScript 6 có giới thiệu một tính năng rất thú vị đó là String template giúp bạn xử lý các biến số trong chuỗi đơn giản hơn

Các tính năng mới trong ECMAScript 6 : Hằng số

ECMAScript 6 là phiên bản mới nhất của js tính đến thời điểm viết bài. Nếu bạn là một web developer thì không thể không học những tính năng mới này được